1. Obecná ustanovení

1.1. Následující podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.zdruheruky.cz.

1.2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání inzertního portálu zdruheruky.cz (dále jen "Portál"), uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem na základě registrace uživatele, přičemž jejich aktuální znění je uživatelům kdykoli přístupné na stránkách portálu. Uživatel na tyto podmínky přistupuje při registraci, přičemž registrace je možná pouze pod podmínkou aktivního vyjádření souhlasu s jejich zněním.

1.3. Portál je provozovaný fyzickou osobou – Václav Boštík, IČO 68484674 se sídlem Sebranice 346, 569 62 Sebranice u Litomyšle, dále jen Provozovatel.

1.4. Veškerý obsah portálu a informace na tomto portálu mají pouze informační charakter, ne zavazující či doporučující. Provozovatel považuje získané informace za důvěryhodné, není však povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo souhlas s právními předpisy. Provozovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek je průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu portálu a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění, zejména na vytvoření nových sekcí nebo odstranění sekcí dosavadních, nebo změny struktury rozhraní a rozsahu služeb portálu. Provozovatel je také oprávněn kdykoli a bez uvedení důvodu zrušit registraci uživatele.

2. Pravidla inzerce

2.1. Na portálu lze bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky, poptávky anebo založit aukci. Tohoto portálu mohou využívat jak soukromé osoby, tak podnikatelské subjekty - dále jen Uživatelé. Podnikatelská činnost nesmí být inzerována přímo Uživateli. Vaše nabídky musí být konkrétní, nesmí být zadávány po více kusech shodného zboží (tzn. nepřidávat více inzerátů se zbožím, stejné barvy, typu, tvaru a velikosti). Uživatelé jako jsou realitní kanceláře, autobazary, prodejny s elektro zbožím a další podobné subjekty, nemohou nabízet své služby, ale konkrétní nemovitost nebo zboží. Je zakázáno opakovat taktéž poptávky a výkupy.

Na našem portálu Zdruheruky.cz je ve všech případech zakázáno:

  • vkládat odkazy na webové stránky i na jiné inzertní servery nabízející stejné služby jako náš;
  • rámování fotografií;
  • Emailing a jiné bezpracné výdělky;
  • Multilevel;
  • nabízení hubnutí a redukce váhy;
  • nabízet erotické služby, livechatů a erotické pomůcky;
  • kopírování DVD, CD a vše co je spojeno s nelegální činností;
  • nabízení nebankovních i bankovních půjček, úvěrů, hypoték a oddlužení;
  • prodávat léky a alkohol;
  • prodávání padělků, napodobenin a kopií;

2.2. Základní verze inzerátů jsou neplacené, uživatel má avšak možnost připlatit si zvýhodněnou verzi inzerátu, tzv. TOPování (více v bodě 2.4. a 2.5.) nebo prodlouženou aukci (více v bodě 2.6.). Inzerát je zobrazován po dobu 2 měsíce, po té je převeden do Vašeho archivu v sekci "Můj profil", kde si ho můžete znovu obnovit a případně topovat.

2.3. Provozovatel kontroluje veškeré přidané inzeráty, má právo nezveřejnit, smazat nebo upravit jakýkoliv inzerát a to nehledě na to zda je Inzerát topovaný. Provozovatel nezodpovídá za kvalitu, původ, dodání, předání a platbu nabízených předmětů. Pouze je zprostředkovatelem prodeje mezi majitelem předmětu a kupujícím.

2.4. Topovaný inzerát je zveřejňován nad ostatními inzeráty a je označen červenou páskou. Topování Inzerátů je zpoplatněno a jejich schvalování je přednostní nad ostatními netopovanými inzeráty. Topovaný inzerát je zvýhodněn na první pozici do doby, než jiný Uživatel v dané kategorii netopuje svůj nově přidaný inzerát, v tu chvíli se první topovaný inzerát posouvá na druhou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun na dalších pozicích. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit topovaný inzerát, tak Uživatel nemá nárok na finanční odškodnění. Topování z takto odmítnutého Inzerátu lze využít na jiném schváleném inzerátu.

2.5. Topování inzerátu je možné na 7, 14, 21 a 35 dní. Zaplatit lze pomocí Premiové SMS, platební branou, nebo si předplatit naše služby tzv. Můj kredit.

2.6. Aukce může trvat 1 - 5 dní zdarma nebo je možné si připlatit za tzv. Prodlouženou aukci, kdy uživatel si může zvolit 6 - 25 dní.

3. Práva a povinnosti uživatelů portálu

3.1. Uživatelé, kteří chtějí inzerovat na našem portálu se musí registrovat, teprve poté mohou vložit inzerát. Registrovat se, je možné dvěma způsoby, a to přes Facebook profil a E-mailem, kde Uživatel uvede e-mailovou adresu a telefonní kontakt, který bude předán zájemci o daný inzerát. Uživatel registrací souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“). Za zneužití uživatelského účtu Uživatele nebo osobních údajů Uživatele třetí osobou, Provozovatel nenese odpovědnost.

3.2. Uživatel si může svůj inzerát kdykoliv topovat, upravit, archivovat nebo smazat.

3.3. Za vážné porušení podmínek je považována skutečnost, kdy se uživatel zaregistruje pod jiným účtem za účelem obcházení této podmínky. V tomto případě může být tento účet zablokován, případně zcela zrušen.

3.4. Uživatel je povinen chovat se slušně. Vyvarujte se prosím urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České republiky.

3.5. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání na portálu nebo jiných funkcí portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu stránek portálu softwarové roboty nebo modifikovat chod jejich zdrojového kódu. Uživatel dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným uživatelům nebo třetím osobám.

3.6. Vložením informací na stránky Portálu uživatel uděluje provozovateli právo k použití tohoto obsahu pro účely propagace portálu nebo v rámci projektů, sloužících k této propagaci, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace chráněny jako autorské dílo či nikoliv.

4. Odpovědnost a práva a povinnosti provozovatele

4.1. Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti, spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel neodpovídá za jakýkoli obsah, který uživatelé vloží na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Provozovatel není ve smyslu § 6 zák. o některých službách informační společnosti povinen aktivně vyhledávat protiprávní obsah vložený uživateli na portál. Tato odpovědnost provozovatele nemá žádný vliv na jeho oprávnění dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou uživateli na portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jejího protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy provozovatele nebo portálu.

4.2. V případě, že provozovatel v rámci své odpovědnosti dle předchozího článku získá prokazatelně informaci o protiprávním charakteru informací uložených uživateli na portál (zejména informaci o porušování práv k ochranným známkám, nebo o porušování autorských práv k fotografiím), odstraní tyto informace z portálu bez předchozího upozornění uživatele. O odstranění informací a o jejich důvodu není povinen uživatele informovat. Tento postup provozovatele je výkonem jeho povinnosti dle § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a neodpovídá za škodu, vzniklou uživatelům v této souvislosti. Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel není povinen ani oprávněn vyhodnocovat míru protiprávnosti uložených informací a tuto protiprávnost posuzovat. Informace proto vždy odstraní v případě, že oznámení o protiprávním charakteru informací je dostatečně určité a nevzbuzuje pochybnosti. V případě, kdy oznámení není jednoznačné nebo posouzení protiprávnosti vyžaduje právní úsilí, které není na provozovateli možno spravedlivě požadovat, odstraní označené informace až na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo příslušného správního či policejního orgánu.

4.3. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou uživatelům v důsledku užívání portálu, neschopností užívání portálu nebo v důsledku jakéhokoli porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

4.4. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou uživateli v důsledku zablokování nebo zrušení uživatelského účtu. V případě zablokování nebo zrušení účtu z důvodu porušení těchto podmínek nebo právních předpisů uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za TOPování, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány.

4.5. Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.

5. Ochrana osobních údajů a pravidla zasílání obchodních sdělení

5.1. Provozovatel je oprávněn od uživatelů požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu osobních údajů, který je provozovateli odmítne předat.

5.2. Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení a telefonní číslo. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje samotná e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru, i když obsahuje jméno a příjmení uživatele).

5.3. Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů třetím osobám s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis. Provozovatel v žádném případě neprodává kontaktní údaje uživatelů jiným osobám za účelem zasílání obchodních sdělení těchto osob.

5.4. Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s vedením jejich uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, případně s nabídkami zboží vybraných prodávajících.

5.5. Provozovatel je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při vytvoření uživatelského účtu, a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

6. Změna podmínek

6.1. Podmínky portálu nabývají platnosti momentem jejich zveřejnění. Provozovatel má právo kdykoliv tyto podmínky změnit.

6.2. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 25. 5. 2018